บุคลากรสารสอนและวิจัย
Academic Staffs

Faculty of Engineering
Princess of Naradhiwas University

Associate Professor - รองศาสตราจารย์
Palakorn Prommet  - พลากร พรหมเมศร์ Electrical Engineering (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)  palakorn.p@pnu.ac.th
Assistant Professor - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Lecturer - อาจารย์
Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team