ผู้บริหาร (Management Team)

ดร. ยรรยง สุรัตน์
(Dr. Yunyong Surut)

ตำแหน่ง: คณบดี (Dean)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University)

E-mail:  y.surut@pnu.ac.th 

ผศ.ดร.พรรณเพ็ญ ถาวรประสิทธิ์
(Asst. Prof. Dr. Phanpen Thavornprasit)

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายแผนและนโยบาย (Deputy Dean of Policy & Planning)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University)

E-mail:  phanpen.p@pnu.ac.th

ผศ. อารัญ วรรณะอานนท์
(Asst. Prof. Arran Wannah-arnon)

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
              (Deputy Dean of Student Development)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University)

E-mail:  arran.w@pnu.ac.th

ดร. ชลธิศา รัตนชู
(Dr. Chonthisa Rattanachu)

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (Deputy Dean of Academic Affair)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University)

E-mail:  chonthisa.w@pnu.ac.th

ดร. อาบีเด็ง ฮาวา
(Dr. Abideng Hawa)

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
             (Deputy Dean of Research & Academic Service)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University)

E-mail:  dr.abideng@pnu.ac.th 

ดร. มัจดี โต๊ะตาหยง
(Majdee Tohtayong, PhD)

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายอุตสาหกรรมlใหม่ (Deputy Dean of S-Curve)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University)

E-mail:  majdee.t@pnu.ac.th

พิไล ชูเกื้อ
Philai Chukuea

ตำแหน่ง: รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดี
              (Acting Head of the Dean office)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (Princess of Naradhiwas University)

E-mail:  philai.c@pnu.ac.th

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team