ฝ่ายงานพัฒนานักศึกษา
Student Development

ดูแลนักศึกษา ส่งเสริมพัฒนา คุณธรรม

โครงสร้างงานพัฒนานักศึกษา

บริการและสวัสดิการ

ดำเนินงานด้านอนามัยและพยาบาล โดยให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นด้านสุขภาพและส่งต่อนักศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุ หรืออาการของโรคที่เข้ามารักษาอาการหนักไปโรงพยาบาล รวมถึงดำเนินการบริการหอพักนักศึกษาโดยดูแลการเข้าพักอาศัยภายในหอพักนักศึกษาของนักศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหอพักให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

งานแนะแนว

บริการมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการพัฒนาตนเอง โดยนำเอาความสามารถที่อยู่มาใช้ในการพิจารณาอย่างมีเหตุผล สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ตลอดจนรู้ถึงวิธีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง การแนะแนวนั้นเกิดขึ้นมาจากปัญหาและความต้องการต่างๆอาจมีลักษณะสัมพันธ์กันจนแยกออกจากกันได้ยาก

อาจารย์ที่ปรึกษา

มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้องมีความใกล้ชิด รู้จัก และเข้าใจนักศึกษาทุกคน รู้จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษของแต่ละคน เก็บความลับของนักศึกษาได้ เป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือและทำหน้าที่ป้องกัน แก้ไข ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา อย่างมีคุณภาพ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม

บำเพ็ญประโยชน์ สนับสนุนและส่งเสริมให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าเรื่องศิลปะวัฒนธรรม กิจกรรมที่มุ่งทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมประเพณี อันดีงามประจำท้องถิ่น

งานกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา (Student Activies) เป็นส่วนหนึ่งของงานกิจการนักศึกษา มีความสำคัญต่อการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพในสังคมต่อไป

งานวินัย

กำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถอยู่รวมกันได้อย่างสงบสุข และเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เกิดความสำนึกที่จะปฏิบัติตน ให้เป็นคนมีระเบียบวินัยและเป็นที่ยอมรับในสังคม

Our Team

ผศ. อารัญ วรรณะอานนท์
ผศ. อารัญ วรรณะอานนท์รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาarran.w@pnu.ac.th
ดร.อรรคเดช อับดุลมาติน
ดร.อรรคเดช อับดุลมาตินหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา,
อาจารย์ที่ปรึกษาและสโมสรนักศึกษา
akkadath.a@pnu.ac.th
อ. ฮาซัน คอแด๊ะ
อ. ฮาซัน คอแด๊ะงานแนะแนวhasun.k@pnu.ac.th
อ.ประไพพิศ ถาวรศรี
อ.ประไพพิศ ถาวรศรีงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม,
งานบริการและสวัสดิการ
prapaipis.t@pnu.ac.th
พงศธร ภูวพัฒน์
พงศธร ภูวพัฒน์เจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษาpongsathorn.p@pnu.ac.th
อ. อาเฟนดี ท่าสอน
อ. อาเฟนดี ท่าสอนงานวินัยและกิจกรรมนักศึกษา
arfendee.t@pnu.ac.th
ณัฎฐพงศ์ ด้วงจันทร์
ณัฎฐพงศ์ ด้วงจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปnuttapong6395@pnu.ac.th

We Are Engineering

Princess of Naradhiwas University

ข่าวสารงานพัฒนานักศึกษา

Faculty of Engineering © 2021 . All Rights Reserved. Designed By Engineering Web Team